Lyngholm

Jep Friis ejede i 1500-tallet Lyngholm og Grinderslev Kloster. Hans datter blev gift med lensmanden Holger Rosenkrantz, og de ejede 8 ejendomme i Østerild.

Rosenkrantz ønskede at flytte disse gårde til Hovsør for at udkonkurrere Thisted som købstad. Det irriterede imidlertid Thisteds borgere og for at tage hævn over Rosenkrantz var Thisteds borgere med til at brænde Lyngholm af i 1534. Kort tid efter falder Rosenkrantz i et slag, og enken gifter sig med ejer af Ørum, Gyldenstjerne.

Næste ejer, der nævnes en del om er Mogens Kaas. Han byggede laden op af norsk tømmer. Det færdighuggede tømmer blev sejlet fra Norge til Thy. Det var en meget urolig tid p.g.a. svenskekrigen, og gården blev plyndret. Mogens Kaas og frue ligger begravet i Hvidbjerg v. Aa kirke, de mindes her med navnetræk på altertavle og prædikestol. De skænkede prædikestolen til kirken i 1639.

Efter Kaaserne kom gården på skiftende hænder. Hans Hansen, forpagter af Vestervig Kloster, solgte mange parceller fra Lyngholm i 1820. 1882 blev gården solgt til Anders Tøfting, Skibsted. Han solgte 600 tdr. land til statsplantage. 1906 købte Andreas Th. Ifversen Lyngholm. Han interesserede sig meget for træer. Da han overtog gården, var der ikke et træ. I 1918 købte han 100 tdr. land vest for gården – en gl. gård der lå hen i lyng. Her blev i perioden 1918 – 1923 plantet træer, der blev til en god plantage. Ved gården ligger et gammelt voldsted fra middelalderen.

 Ejere af Lyngholm:

Ca.1350 – Bo Christensen Høg

Derefter – Sofie Høg, gift med Niels Eriksen Banner

1429 – 1449  Eskild Nielsen Banner

1449 – 1505  Michel Eskildsen

1505 – 1524  Niels Høg

1524 – 1547  Helvig Høg, gift med Jep Friis

1547 – 1556  Kirsten Friis, gift m.Holger Rosenkrantz/ Gabriel Gyldenstierne

1556 – 1583  Anders Banner

1583 – 1607  Otto Banner

1607 – 1652  Mogens Kaas

1652 – 1654  Mogens Kaas (fætter til ovennævnte)

1654 – 1695  Enevold Kaas

1695 – 1699  Palle Kaas, Hans Axel Pors m. fl.

1700 – 1707  Palle Kaas; enke, Magdalene Sophie

1707 – 1728  Johan Gorg Schmidt.

1728 – 1744  J.G.S’enke, Anne Cathrine van der Weyde

1744 – 1753  Hans Elias van der Weyde

1753 – 1766  Peter Olesen Obel

1766 – 1790  Jørgen Ring

1791 – 1794  Henrik Johan Leth

1794 – 1826  Hans Hansen

1826 – 1871  Søren Jessen

1871 – 1874  Niels Buch

1874 – 1882  Mads Thorup

1882 – 1906  Anders Tøfting Skibsted

1906 – 1954  Andreas Th. Ifversen

1954 – 1968  Troels og Thøger Ifversen

1968 –           Troels Ifversen

Ejere år 2000  Troels Ifversen og Hanne Ifversen