Gettrup Sogn

Gettrup sogn, Refs herred, Thisted amt, Aalborg stift

En del af Gettrup by hører under Helligsø sogn, bl.a. missionshuset fra 1888 og andelsmejeriet, der blev oprettet 1903 og udvidet 1908.

I 1940 blev der bygget nyt tårn til Gettrup kirke, som siden havde været uden tårn siden omkring 1820.

Gettrup fik centralskole i 1940 og alderdomshjem 1957.

Folketal: 1801: 255 indb. – 1850: 407 indb. – 1901: 523 indb. –1930: 422 indb. – 1955: 398 indb. fordelt på 105 husstande.

Oldtidsminder: 19 høje er fredet. Det gælder også en stenkiste og et areal med lave volde, muligvis tomter af oldtidshuse, ved Grim Nørgård. – 55 høje er sløjfet.

Ved nordsiden af Hjælpensbjerg på Kobberø hede er en helligkilde. Flere sagn knytter sig til stedet.

Gettrup kirke

Kirken er en romansk granitkvaderbygning bestående af apsis, et meget skævt udstukket kor samt skib. Hertil føjedes i sengotisk tid et tårn, der blev nedrevet omkring 1820 og skal have været det højeste i Thy; 1940 genrejstes tårnet, og et våbenhus tilføjedes i syd (arkitekt Jens Foged). Af oprindelige vinduer er kun korets nordvindue bevaret.

I det indre, hvor murene står i rå kamp, er korbuen bevaret med forskelligt profilerede kragbånd, mens apsisbuen er delvis ommuret i gotisk tid, samtidig med at apsishvælvet blev fornyet i munkesten. Kor og skib har bjælkelofter. Det ny tårn, hvis underrum er hvælvet, har adgang til skibet gennem det gotiske tårns velbevarede rundbue. Efter omkring 1820 hang klokken i en tømret klokkestabel foran vestgavlen. Korets og skibets to sydvinduer er fladrundbuede, fra 1700-tallet og 1800-tallet. Skibets to nyromanske nordvinduer er fra 1848. Apsidens østvindue er nu retkantet udvendig. De romanske dele står med blanke kvadre og kalkstriber om vinduer. Tårn og våbenhus er hvidkalkede. Alle tagværker er teglhængt.

Inventar

Romansk alterbord med granitkvadre, stående i apsisbuen; i pladen er der en helgengrav, med blyæske indeholdende relikvier, som skal være af Skt. Gertrud. Bordet dækkes af panel fra slutningen af 1500-talle. Altertavlen fra omkring 1600. Malerier på lærred (Jesu dåb flankeret af knælende engle, signeret Søren Sørensen 1921) dækker malerier på trægrund: Nadveren, Gethsemane og Kristus på korset, malet omkring 1850-60, sikkert af en af brødrene Gjørup. Den er istandsat 1922, delvis nymalet 1928 og 1955. Kalk og disk 1719, af Mikkel Jensen, Ålborg. Sengotiske alterstager på tre siddende løver. Et »hjemmegjort« røgelsekar af kobberplader er i Thisted Museum.

Romansk granit døbefont, særtype med indristede symboler på kummen (spydspidser, forskellige slags kors). Nederlandsk dåbsfad omkring 1650 af messing. Smuk dåbskande af tin 1844, stemplet Bunch. Korbuekrucifiks fra omkring 1400; korset har mistet sine randskiver og evangelistfelter. Prædikestol med malet årstal 1617 og »RPW«, karnaptype med seks fag, i hvis arkader malerier fra 1870 har erstattet »Tålmodighed«, »Tro« og de fire evangelister. Den oprindelige staffering er fremdraget 1940. Nyt stoleværk. Orgel omkring 1900. Tre lysekroner fra 1924. Pengeblok fra 1700-tallet. En støbestålsklokke afløste 1912 en revnet klokke, der var støbt af Svend Andersen.

Litteratur: Danmarks Kirker XII. 718-26.