Grurup Sogn

Grurup sogn, Hassing herred, Thisted amt, Aalborg stift

Af kirkeregnskaberne fremgår det, at Grurup kirke har været forsynet med et tårn.

Gennem den vestligste del af sognet forløber Thy-banen. Den nordlige del af sognet har et småbakket landskab. Omkring Visby å er en lavning, som i stenalderen var en fjord, der gik ind fra Visby bredning.

Abildgård Vandmølle nævnes 1664.

I Historisk Årbog 1926 og 1927 kan man læse om taterkvinden Sirena fra Grurup.

Folketal: 1801: 156 indb. – 1850: 292 indb. – 1901: 229 indb. –1930: 295 indb. – 1955: 259 indb. fordelt på 61 husstande.

Oldtidsminder: 15 høje er fredet, mens en langhøj og 60 høje er sløjfet.

Grurup kirke

På en lille højning ligger den lille, kullede kirke, der består af romansk kor og skib med et våbenhus fra 1936 ved sydsiden. Den beskedne romanske bygning er opført af granitkvadre. Murværket er i tidens løb omsat en del, så den eneste af de oprindelige enkeltheder er den tilmurede syddør. Syddøren er udvidet betydeligt. Fra de gamle vinduer er enkelte kvadre genanvendt, bl. a. i korets vinduer. Den oprindelige korbue er udvidet og omdannet i sengotisk tid, således at den nu er spids.

Det ses af kirkens regnskaber, at der tidligere har været et formodentlig sengotisk tårn, der gentagne gange måtte repareres, men til sidst, vist midt i 1700-tallet måtte nedrives. Ved korets østgavl står der et par klokkepiller, vistnok fra 1866. Indvendig har både kor og skib flade bjælkelofter. I forbindelse med en hovedistandsættelse 1936 ved arkitekt Jens Foged blev våbenhuset, der var bygget 1866 og ændret 1884, helt fornyet og flyttet et stykke mod vest.

I korbuen er der kalkmalede dekorationer fra omkring 1575.

Inventar

Alterbordet er ommuret i sengotisk tid af kampesten og munkesten, dog med anvendelse af en del kvadre fra det romanske alterbord. Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1600, malet 1711 af Thøger Thrane med Korsfæstelsen i midtskabet og nadverordene i fløjene. Et topstykke med Opstandelsen er ophængt i kirken. Kalken er fra 1661 med nyt bæger. Stagerne er vist fra midten af 1500-tallet, men stærkt fornyet.

Den romanske granitfont er af den gængse Thybo-type med forholdsvis nyt, glat messingfad. Prædikestolen er et såre enkelt snitværk fra slutningen af 1500-tallet med evangelistmalerier af Thøger Thrane fra 1711. En smuk dørlås fra kirken med Chr. 5.’s monogram og årstallet 1695 er i Thisted Museum. En lysekrone af messing er forfærdiget af Peder Meilstrup i Randers 1805, der 1800 eller 1801 også havde leveret en klokke. Den nuværende er af støbestål fra Bochum 1872 eller 1873. På loftet står der en ligbåre fra 1800.

Gravsten

Højt i skibets vestgavl er der indmuret en romansk gravsten af granit med processionskors, på hvis arme der sidder fugle.

Litteratur: Danmarks Kirker XII. 571-76.