Ha-Hi

Hansted, Harring, Hassing, Helligsø, Heltborg og Hillerslev Sogn

Hansted sogn

Hansted kirke er ret lille og ligger højt på klinten ud mod Vesterhavet. Her ligger også det 23 m høje Hanstholm fyr – oprettet i 1843 som det første linsefyr i Danmark. I 1889 blev det omdannet til elektrisk fyr. Nu er fyret automatiseret, og der er indrettet museum i de tilhørende bygninger.

Størstedelen af sognets areal udgøres af Hansted Reservatet. Ved åen syd for fyret har der ligget en vandmølle, der blev nedlagt i 1800-tallet. I området har ligget et karakteristisk, gult sommerhus, der efter stor diskussion blev nedrevet i år 2000.

I Hansted blev der bygget et missionshus i 1903. Hanstholm havn var undervejs i 50 år, men i 1967 kunne man indvi en moderne havn, der siden udviklede sig til Danmarks største havn for konsumfisk. Den første færgeforbindelse til Norge blev etableret i 1979. De fleste butikker i byen er samlet i Hanstholm-Centret, der fik et nyt rådhus som nabo i 1987.

Folketal: 1801: 124 indb. – 1850: 170 indb. – 1901: 262 indb. – 1930: 671 indb. – 1955: 478 indb. fordelt på 152 husstande. I den sidste halvdel af 2. verdenskrig var der ingen fastboende i Hansted. Nu bor der ca. 2500 (Hele Hanstholm kommune har et indbyggertal på ca. 6000).

Oldtidsminder: Der er ingen fredede gravhøje i sognet, men man har kendskab til 9, hvoraf 3 blev sløjfet af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig.

Hansted sogn blev i 1981 udvidet med Klitmøller, der tidligere havde været en del Vester Vandet sogn.

Harring sogn

Sognet afgrænses mod nord af Hørsted å. Thy-banen går gennem den vestligste del af sognet.

Gården Øland kan føre sin historie tilbage til 1300-tallet. Hovedbygningen blev nyopført omkring 1780 og ombygget i 1868. 1909-48 var gården ejet af Vilhelm Fibiger, en kendt konservativ politiker, der var kirkeminister og senere handelsminister. Hans urne er sat ned i et familiegravsted ved Harring kirke. Ved gården ligger et middelalderligt voldanlæg, hvor man i ufredstider kunne søge tilflugt i en kortere periode. Midterbanken har sandsynligvis været forsynet med et trætårn. I nærheden af voldstedet er der rejst en mindesten for Kr. M. Nyby, der ejede Øland 1863-1909.

Gården Rosholm var præstegård indtil 1919, da jorden blev udstykket, og præsten flyttede til Stagstrup. I 1923 blev der opført et missionshus ikke langt fra hovedvejen.

Folketal: 1801: 169 indb. – 1950: 298 indb. – 1901: 328 indb. – 1930: 318 indb. – 1955: 266 indb. fordelt på 73 husstande.

Oldtidsminder: 3 høje er fredet, mens 30 høje er sløjfet.

Hassing sogn

Syd for landsbyen Hassing er et lavt område med mose og eng, der forløber som en forlængelse af Ovesø. Hvis man vil skaffe sig et overblik over landskabet i Midtthy, er det en god idé at aflægge den 59 m høje Galgebakke et besøg. Her er opstillet et tårn, som betjenes af 14 mand fra Luftmeldekorpset. Det er korpsets opgave i en krisesituation at registrere overflyvninger i området. Hele Danmark er dækket af ca. 400 luftmeldetårne.

I Trolddalen syd for Hassing kirke ligger Skt. Thøgers Kilde, en helligkilde, hvor kræmmere på vej til Vestervig marked plejede at kaste penge for at få held med sig.

Thy-banen har en linjeføring tværs gennem sognet.

Folketal: 1801: 189 indb. – 1850: 252 indb. – 1901: 351 indb. –1930: 390 indb. – 1955: 358 indb. fordelt på 98 husstande.

Oldtidsminder: 24 høje er fredet, mens 62 høje er sløjfet eller ødelagt.

I sognet fødtes 1879 historikeren Th. Hauch-Fausbøll.

Helligsø sogn

En del af Gettrup by hører under Helligsø sogn, bl.a. missionshuset fra 1888 og andelsmejeriet der blev oprettet 1903 og udvidet 1908. Helligsø er oprindelig navnet på en nu udtørret sø.

I 1984 afslørede dronning Margrethe ved Helligsø kirke en mindesten for biskop og kongelig konfessionarius Erik Jensen, der blev født i sognet 1906.

Helligsø er kendt for sit teglværk.

Helligsølejren blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig. Efter krigen blev den brugt som flygtningelejr og derefter solgt til Holstebro kommune, som indrettede lejrskole. I 1967 blev lejren overtaget af Kirkens Korshær.

Folketal: 1801: 174 indb. – 1850: 243 indb. – 1901: 366 indb. –1930: 400 indb. – 1955: 377 indb. fordelt på 118 husstande.

Oldtidsminder: To høje er fredet, mens 13 høje er sløjfet. I Hasthøj ved Gadegård fandt man i 1856 en guldmønt, der var slået ca. 690 i Dorestad.

Heltborg sogn

Sognet består fortrinsvis af et storbakket morænelandskab, der kulminerer syd for Heltborg kirke, hvor der fra Skårhøj (67m) er en meget smuk udsigt over Limfjorden og Mors. Ved Næssund er der færgeoverfart til Mors.

Heltborg fik centralskole i 1960. Efter nedlæggelsen blev bygningerne hjemsted for Heltborg Museum, der åbnede 1991. Museet er kendt for sin kunstsamling af maleren Jens Søndergaard, men der er også udstillinger af Leo Estvad og Ellen Raadal og en mindestue for digteren Hans Bakgaard. Museet har desuden landbrugsredskaber og en jernalderboplads.

I Historisk Årbog (1999) og Sydthy Årbog (1985, 1989) har Aksel Kirk skrevet udførligt om Jens Kirk (1836-1909), der var smed i Heltborg og førte dagbog.

Folketal: 1801: 442 indb. – 1850: 601 indb. – 1901: 794 indb. –1930: 721 indb. – 1955: 732 indb. fordelt på 188 husstande.

Oldtidsminder: Fredet er 6 høje samt jættestuen Lundehøj. – 66 høje er sløjfet, især omkring Ginnerup.

Ved Ginnerup er fundet en jernalderboplads, der blev udgravet som den første i landet.

I 1871 blev Jens Bjerre født sognet. Han blev kendt som skolemand og biblioteksorganisator.

Hillerslev sogn

Foruden Hillerslev omfatter sognet Brund, Kjelstrup og Skovsted. Indtil 16 lå herredstinget i Hillerslev. I engen nordøst for Hillerslev kirke ligger det middelalderlige voldsted Hillerslevhus. I Skovsted ligger gården Bromølle, hvor der engang var en betydningsfuld vandmølle.

Da jernbanen åbnede i 1904, blev den bymæssige bebyggelse efterhånden udvidet til at omfattet området omkring stationen. Efter banens lukning i 1969 blev stationen brugt til privat beboelse for derefter at blive overtaget af Hillerslev Grovvareforening.

Hillerslev andelsmejeri blev oprettet 1887, ombygget 1911 og lukket i 1983. Brugsforeningen åbnede i 1906 – efter en brand i 1991 flyttede man ind i byens købmandsforretning. Hillerslev Grovvareforening blev udskilt fra brugsforeningen i 1968.

Hillerslev fik forsamlingshus i 1949 og centralskole i 1960.

Folketal: 1901: 684 indb. – 1850: 1088 indb. – 1901: 1325 indb. – 1930: 1274 indb. – 1955: 1323 indb. fordelt på 348 husstande.

Oldtidsminder: 14 fredede gravhøje, heraf de 3 galgehøje på bakkedraget syd for Hillerslev og langhøjen Kløvenhøj. To langdysser og ikke mindre end 52 høje er sløjfet.

I sognet fødtes 1822 forfatteren Mathias Steenstrup, en bror til naturforskeren Japetus Steenstrup.

Op