Hansted Sogn

Hansted sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg stift

Hansted kirke er ret lille og ligger højt på klinten ud mod Vesterhavet. Her ligger også det 23 m høje Hanstholm fyr – oprettet i 1843 som det første linsefyr i Danmark. I 1889 blev det omdannet til elektrisk fyr. Nu er fyret automatiseret, og der er indrettet museum i de tilhørende bygninger.

Størstedelen af sognets areal udgøres af Hansted Reservatet. Ved åen syd for fyret har der ligget en vandmølle, der blev nedlagt i 1800-tallet. I området har ligget et karakteristisk, gult sommerhus, der efter stor diskussion blev nedrevet i år 2000.

I Hansted blev der bygget et missionshus i 1903. Hanstholm havn var undervejs i 50 år, men i 1967 kunne man indvi en moderne havn, der siden udviklede sig til Danmarks største havn for konsumfisk. Den første færgeforbindelse til Norge blev etableret i 1979. De fleste butikker i byen er samlet i Hanstholm-Centret, der fik et nyt rådhus som nabo i 1987.

Folketal: 1801: 124 indb. – 1850: 170 indb. – 1901: 262 indb. – 1930: 671 indb. – 1955: 478 indb. fordelt på 152 husstande. I den sidste halvdel af 2. verdenskrig var der ingen fastboende i Hansted. Nu bor der ca. 2500 (Hele Hanstholm kommune har et indbyggertal på ca. 6000).

Oldtidsminder: Der er ingen fredede gravhøje i sognet, men man har kendskab til 9, hvoraf 3 blev sløjfet af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig.

Hansted sogn blev i 1981 udvidet med Klitmøller, der tidligere havde været en del Vester Vandet sogn.

Hansted kirke

Højt på den imponerende klint over Vesterhavet har den lille kullede Hansted kirke haget sig fast. Den består af romansk kor og skib med våbenhus mod nord fra 1800-tallet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en nu næsten jorddækket sokkel. Norddøren er i brug, mens syddøren er helt forsvundet. Af oprindelige vinduer er bevaret ét i korets nordmur, mens et vindue mod øst i skibets nordvæg kun skimtes under pudsen. På en kvader i sydmuren er indristet en primitiv fremstilling af et énmastet skib, og på syddørens plads er der indsat en kvader med indhugget bue.

I det indre, der har bjælkelofter, i koret bræddeklædt, står den smukt formede, runde korbue med profilerede kragsten. Begge gavlene er helt ommurede i ny tid, vestgavlen 1862 (jerncifre), korgavlen vist omkring 1930.

Inventar

Det romanske alterbord af granitkvadre har em stor stemplade. Det dækkes af panel fra 1850-erne med kopier af Rafaels engle. Altertavlen fra omkring 1590 er af lutheransk fløjtype med topstykke fra 1850-erne og maleri, Korsfæstelsen 1855, af H. J. Wørmer, der var Hanstholm Fyrs første fyrmester. Tavlen stammer vistnok oprindelig fra Sjørring kirke og kom hertil 1650. Fra et sengotisk sidealter stammer et smukt mandshoved fra omkring 1500 med afskåret isse, sikkert forestillende Skt. Dionysius. Kalk fra 1862. Stager af sengotisk type.

Romansk granitfont, Thybo-type, men med to løver på kummen. Prædikestolen har dele fra renæssancen, men er gennemgribende fornyet omkring 1862. I fyldingerne er der malerier på pap efter Thorvaldsens apostle på landskabelig baggrund, malet af H. J. Wørmer. Degnestol omkring 1600 med renæssancepanel. Klokken er fra 1793 af D. C. Herbst og hænger i en muret galge ved østgavlen. Tidligere stod klokkehuset på en flad oldtidshøj på kirkegården.

Inden for indgangsdøren står en velbevaret ”fattigblok” fra omkring 1800. Kirkeskibet ”Haabet af Hanstholm” blev restaureret 1971.

Litteratur: Danmarks Kirker XII. 233-38.