Kåstrup Sogn

Kåstrup sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg stift

Kåstrup kirke hørte i ældre tid under Mariager kloster. Kirken ligger tæt ved den skrænt, der i stenalderen adskilte havet og fastlandet.

I 1904 blev jernbanen ført gennem sognet, der blev forsynet med en holdeplads.

I 1944 kunne Kåstrup tage en ny skole i brug, fordi den gamle var brændt. Skolen blev nedlagt i 1960 og eleverne overført til centralskolen i Hillerslev.

Folketal: 1801: 167 indb. – 1850: 164 indb. – 1901: 207 indb. – 1930: 237 indb. – 1955: 142 ind. fordelt på 38 husstande.

Oldtidsminder: En fredet gravhøj (3 gravhøje er sløjfet).

Kåstrup kirke

På kanten af en bakkeskråning ligger den beskedne, kullede kirke på en endnu næsten helt græsgroet kirkegård, der hegnes af jorddiger med stensatte forsider. Nordøst for bygningen er der en lille højning, vistnok en afgravet oldtidshøj, der i den stedlige tradition udpeges som en »pesthøj«. Kirken består af romansk kor og skib med nyt våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Norddøren, der endnu sporedes 1875, er helt forsvundet, mens den noget ændrede syddør er i brug. Af de oprindelige vinduer er kun bevaret en overligger på plads i korets østmur. I korets sydside sidder en lang kvader med reliefhoved, og i andre kvadre er stenhuggerfelter, bl. a. et, der i form minder om en plov.

I det indre, der bar bræddeklædt bjælkeloft, står den lave korbue med profilerede kragsten. Murene er stærkt omsatte ved midten af 1600-tallet.

Inventar

Alterbordet er muret af granitkvadre med en stor stenplade, hvori der er en nu tom helgengrav. Altertavlen fra 1648 er et ganske godt billedskærerarbejde af en snedker fra Åby (Kær herred, Ålborg amt) med nadvermaleri, der efter at have henligget på loftet istandsattes 1927 (Povl Jensen). Et nyere maleri fra 1900 af lærer A. Chr. Andersen, kopi efter Carl Bloch: Emaus, er ophængt i skibet. Kalk 1832.

Fonten består af en romansk fod af Thybo-type med gotlandsk kalkstenskumme, kommet fra Ålborg 1677. Sydtysk fad omkring 1575 med Bebudelsen, vistnok anskaffet 1688. Korbuekrucifiks fra omkring 1250-1300, stærkt omdannet 1708. Kun hoved og krop er oprindelig. Prædikestol 1649 af samme snedker som altertavlen, som her har signeret stolen med sine initialer: PL samt vinkel, passer og skruetvinge. Af stoleværk fra 1640 er bevaret vægpaneler, men gavlene er fornyet omkring 1913. En gabestok fra kirken er nu i Nationalmuseet. Klokke 1641 af Claus V(oillardi?).

Kirken hørte i ældre tid til Mariager kloster; 1630 omtales den som meget brøstfældig, og 1633 udgik der kongebrev om, at den efter endt reparation (bekostet af kirkerne i Vendelbo stift) skulle vedligeholdes af sine egne midler.

Gravsten

Gravsten 1685 over Anders Pedersøn, slotsskriver på Ørum, rådmand i Thisted, død 1665, og hustru Karen Willadtz Daater, død 1688.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 309-17, 1047.