Nørhå Sogn

 

Nørhå sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Ålborg stift

Størstedelen af sognet har været stærkt mærket af sandflugt. Ud mod havet ligger en bakkeknude, hvor Stenbjerg ligger delvist begrænset af stenalderhavets kystlinjer. I 1894 blev Stenbjerg Klitplantage anlagt. Midt i sognet ligger den lille ejendommelige Fredskilde sø, der får vand fra et stort antal kilder fra siderne og fra bunden.

Nørhå var et selvstændigt retsområde (Nørhå birk) indtil 1688. Det skyldtes, at hovedgården Nørhågård engang hørte under Vestervig kloster, der havde birkeret. Sognet var 1825-95 anneks til Snedsted.

Sognet har to kirker, idet Stenbjerg kirke blev opført i 1895. Nørhå kirke gennemgik en omfattende restaurering 1995-96. Cirka 3 km sydvest for kirken ligger Skt. Thøgers kilde (gammel helligkilde).

Den gamle skole i Nørhå er opført 1908 og var i brug som folkeskole indtil kommunesammenlægningen i 1970. Siden har skolen fungeret som lejrskole og som samlingssted for de lokale beboere.

Folketal: 1801: 343 indb. – 1850: 516 indb. – 1901: 711 indb. – 1930: 775 indb. – 1955: 737 indb. fordelt på 211 husstande.

Oldtidsminder: Sognet har 28 fredede gravhøje samt langhøjen Dåsen i nærheden af Nørhågård. – 35 høje er sløjfet.

Nørhå kirke

Østligt i sognet, der tidligere har lidt meget af sandflugt, ligger Nørhå kirke på en lille højning, omgivet af kampestensdiger. Den kullede bygning består af romansk apsis, kor og skib med våbenhus fra 1934 mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en smukt udført dobbeltsokkel – attisk profil over skråkant. Apsis har haft et gesimsskifte, der imidlertid er forvansket ved senere omsætning ligesom dens østvindue. Koret har ikke bevaret oprindelige vinduer, men i skibet er der to, det østre i brug, det mod vest tilmuret som udvendig niche. Norddøren, der er i brug, står uændret med forsænket tympanonfelt over den rette over-ligger – et engelsk træk, der findes på flere af egnens kirker. Syddøren er tilmuret, og dens overligger er forsvundet. Der er på skibet en halv snes forskelligt formede stenhuggerfelter, bl. a. en kvader med skaktavlmønster. I det indre, der har bjælkelofter, er apsisbuen fornyet, og det samme er tilfældet for korbuens vedkommende. Våbenhuset fra 1934 er trådt i stedet for et ældre fra midten af 1800-tallet. Ved vestgavlen er der et par klokkepiller af små mursten. Både kor og skib har blytag. Kirken blev gennemgribende restaureret 1995-96.

Inventar

Alterbordet er fra 1934, men fra det romanske alterbord er der bevaret en del af den skråkantede granitplade med helgengrav, nu opsat på et muret fodstykke i apsis. Altertavlen er af lutheransk fløj type fra 1580’erne, meget lig den i Arup. Stafferingen er fra 1711, sikkert af Jens Jensen Thrane, med malerier af Nadveren, Korsfæstelsen og Opstandelsen. Kalken har en fod fra omkring 1500 med bæger fra 1800-tallet. Oblatæsken har spejlmonogram for Hans Carstensen Langballe, der ejede Nørhågård fra 1715. Den er udført af Ålborg-guldsmeden Mikkel Jensen, der døde 1724. Alterstagerne af drevet messingblik er fra omkring 1625-50.

Den romanske granitfont er af den gængse Thybo-type, og fadet er sydtysk fra omkring 1575 med Bebudelsen. Prædikestolen fra omkring 1610 har tynde, dobbelte korintiske hjørnesøjler og portalfelter. Den er helt nymalet 1935, da også stoleværket blev fornyet. Klokken fra sengotisk tid har en uforståelig indskrift.

Gravsten

Ved skibets vestvæg står der en gravsten over ridefoged på Vestervig, forpagter på Ulstrup Peter Simensen Bogers, født i Utrecht 1637, død 1699. På kirkegården ligger der en sten over Claues Gottiob Kierulff, Faddersbøl og Nørhågård, død 1808. Foran alteret lå der tidligere en gravsten over kirkens første lutherske præst, den tidligere munk i Vestervig Morten Nielsen, død 1562.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII~ 462~68.

Stenbjerg kirke

Nogenlunde midt i den lille, spredte klitby ligger Stenbjerg kirke, der er opført af røde mursten 1895 ved arkitekt C. A. Wimholt i enkel, romansk stil. Grundplanen er formet som et kors med apsis ved korpartiet og over korsskæringen var der oprindelig et højt, massivt midtparti med pyramidespir. Da murværket imidlertid ikke var i stand til at bære dette midtparti, blev det i 1922 nedtaget og erstattet af et spåntækt rytterspir. Ved denne ombygning, der blev forestået af arkitekt H. Paludan, blev der også lagt bjælkelofter i stedet for de tidligere hvælv.

Inventar

Altertavlen er et maleri, Peters fiskedræt, og fonten er udhugget af kridtsten i form som en romansk søjle. Prædikestolen er et ganske enkelt snedkerarbejde med glatte portalfyldinger.