Sønderhå Sogn

Sønderhå sogn, Hassing herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet støder mod vest op til den 8 km lange Ovesø. Allerede i slutningen af jægerstenalderen blev søen dannet ved en afskæring fra havet. Langs søens bred ses tydeligt den gamle kystskrænt med en strimmel hævet havbund foran. Midt på søens østbred ligger Sønderhå plantage, der drives af Thisted Kommune som en varieret natur- og lystskov. I søens nordende ligger Madstedborg på en lille holm i søen (hører formeldt til Hvidbjerg vesten Å sogn). Det er en 155 m lang jordvold, der sikkert i oldtiden har tjent som tilflugtsborg for egnens befolkning.

I koret på Sønderhå kirke er der i sydsiden spor efter et såkaldt spedalskhedsvindue.

På gården Kovstrup var Christen Kold huslærer 1831-34. Kovstrup vandmølle nævnes 1662, men kort tid efter lå den øde.

I 1872 blev Sønderhå-Hørsted Sparekasse oprettet, og i 1897 opførtes missionshuset Tabor. Sønderhå fik ny centralskole 1960. Den blev nedlagt 1990, og det førte til oprettelsen af Sønderehå-Hørsted Friskole, der overtog bygningen.

Folketal: 1801: 318 indb. – 1850: 418 indb. – 1901: 513 indb. – 1930: 593 indb. – 1955: 593 indb. fordelt på 154 husstande.

Oldtidsminder: To langhøje og 76 høje er fredet – en langhøj og 164 høje er sløjfet eller ødelagt. I Sønderhå plantage findes en gruppe på 13 høje.

Sønderhå kirke

Den højtliggende kirke, der hegnes af gamle kampestensdiger, består af tårn i vest, skib og kor med flad altervæg samt nyere våbenhus mod nord. Den romanske kerne, skib og kor, er opført af huggede granitkvadre. I koret er der spor af oprindelige vinduer, deriblandt et cirkelrundt spedalskhedsvindue 97 cm over sokkel på sydsiden. Den sydlige dør er tilmuret, norddøren er endnu i brug. Det senere, omkring 1500 opførte tårn har muligvis haft en romansk forgænger, idet de nedre partier er opført af romanske kvadre, mens de øvre dele er af gule munkesten. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er den smalle, romanske korbue bevaret; tårnrummet, der åbner sig mod skibet med spidsbuet arkade, har 1923 fået krydshvælving.

Inventar

På det murede alterbord, der fortil dækkes af foldeværksfyldinger fra omkring 1550, står en fløjaltertavle, skåret omkring 1590 med malerier fra 1708 (Nadveren i storfeltet, Korsfæstelsen og Opstandelsen i sidefløjene), udført af J. J. Thrane.

Romansk font af granit med fad af sydtysk arbejde omkring 1575 med Habsburg-våben. Prædikestolen er samtidig med altertavlen og har indskrift: »1589 er denne prædikestol indsat. 1711 er denne prædikestol stafferet«, idet der maledes nævnte år af Thøger Thrane. Læsepult fra 1600-tallet, med malet årstal 1755, nu på alteret. Præstestol med himmel fra 1700-tallet, nu koret. Stolegavlene er fra 1600. Klokke 1907, Smithske Støberier, Ålborg

Gravsten

En gravsten over Niels Jørgensen til Kovstrup, død 1621, og hustru, død 1640, er indmuret i korets sydvæg.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 482-89.