Stagstrup Sogn

Stagstrup sogn, Hassing herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet støder mod øst op til Limfjorden. Foruden Stagstrup består sognet af Sundby og størsteparten af Vildsund (indtil Nørkær å).

I Stagstrup kirke blev i 1862 ophængt et kirkeskib, som en skipper i Vildsund skænkede til minde om sin druknede søn, Herman Jensen Badstue. På kirkegården er forfatteren Martin Jensen begravet – han blev født i Sundby 1908 (død 1945).

I Sundby blev der bygget missionshus 1898-99 og andelsmejeri i 1906. Stagstrup fik centralskole 1961.

”Sundby Jernstøberi og Maskinfabrik” blev startet i midten af 1800-tallet af smeden J. C. Svankjær fra Vildsund. Selve jernstøberiet åbnede i 1857, hvor der blev lavet f.eks. gryder, kakkelovne og komfurer. I 1951-52 måtte virksomheden træde i likvidation, hvorefter den blev overtaget af Salomon Nielsen. Han fortsatte maskinfabrikken en tid, men derefter specialiserede han sig i visse typer støbegods – til sidst dæksler, riste og lignende, som blev brugt ved vejbyggeri landet over. Nu er virksomheden lukket og de fleste bygninger fjernet.

Indtil 1939 var der færgeoverfart ved Vildsund. 16. juli 1939 blev Vildsundbroen indviet. Den 381 m lange bro består af 5 fag, hver med en spændvidde på ca. 67 m – dertil kommer klapfaget, der har en fri gennemsejlingsbredde på 30 m.

I 1939 åbnede Dyrehaven Vildsund, der i 1953 blev overtaget af Carl Nør. I 1961 indviede han en sportshal, der med 2000 kvadratmeter var Thy’s første med så store dimensioner.

Folketal: 1801: 467 indb. – 1850: 728 indb. – 1901: 913 indb. – 1930: 951 indb. – 1955: 1138 indb. fordelt på 312 husstande.

Oldtidsminder: 12 høje samt resterne af en langdysse er fredet. En langhøj og 97 høje er sløjfet.

Stagstrup kirke

Kirken er en blytækket kvaderstensbygning, bestående af kor med halvrund apsis, skib og mod vest et nyt tårn. Den romanske kerne omfatter kun kor og skib, idet apsiden er nybygget. Kirken har skråkantsokkel; begge skibets døre er tilmuret, men kan endnu spores. Til kirken sluttede sig oprindelig en apsis, der blev brudt ned i begyndelsen af 1800-tallet. I den senere middelalder føjedes et tårn til vestgavlen, nedrevet vistnok efter en brand 1810 (men dets nedrivning var dog besluttet allerede 1809). I 1860’erne byggedes et våbenhus foran syddøren. Ved en restaurering 1938 (arkitekt Jens Foged) blev apsis genrejst på grundlag af gamle sokkelsten, våbenhuset blev nedrevet, og ved vestgavlen byggedes et nyt tårn, hvis hvælvede rum nu tjener som våbenhus.

I det indre, som dækkes af bjælkelofter, stammer den brede og høje korbue fra romansk tid. Efter kirkens gennemgribende istandsættelse I 938 har apsidens halvkuppelhvælv fået et stort kalkmaleri, Den tronende Kristus, hyldet af menneskeheden, udført af Rud Petersen 1942.

Inventar

Det romanske, murede alterbord af granitkvadre har stor, udkragende bordplade på terningformet pille; som alterprydelse tjener et forgyldt kors. Romansk font af granit, Thybo-type. Prædikestolen fra omkring 1600 har dobbeltsøjler i kanterne og i felterne malerier fra Kristi lidelseshistorie og opstandelse, genfremdraget 1938. Af kirkens gamle stoleværk er kun bevaret nogle få gavle fra omkring 1600. I skibets loft er 1862 ophængt et skib, en fregat. En gammel dørfløj fra 1775 er nu i Thisted Museum. Klokke 1887, Chr. Christensens enke, Århus.

Gravsten

Uden for skibets syddør er opstillet et gavlstykke af granit med frem springende kors, stammende fra et romansk gravminde.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 504-11.