Tilsted Sogn

Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet har navn efter den landsby, der er vokset op i nærheden af Tilsted kirke. Men sognet består også af Silstrup og en del af Dragsbæk, så en del af sognet opfattes i dag som tilhørende Thisted by. Sognets område ud mod Limfjorden indbefatter klinten Silstrup Hoved, der er kendt for sine forekomster af moler.

Under besættelsen anlagde tyskerne Dragsbæklejren, en søflyvestation med barakker og lazaret. Efter befrielsen i 1945 var der flygtninge, og senere blev stedet til alderdomshjem og hjemsted for Nordjyske CF-kolonne. I Silstrup ligger Statens forsøgsgård.

Folketal: 1801: 210 indb. – 1850: 264 indb. – 1901: 385 indb. – 1930: 446 indb. – 1955: 706 indb. fordelt på 197 husstande.

I Tilsted har der ligget en vandmølle (nævnt 1568) – se Historisk Årbog 1956, side 23-33. Sognet har også haft en hellig kilde, Gråkilde.

Oldtidsminder: To langhøje og 5 høje, hvoraf to er sammenbygget til Bavnehøj. Sløjfet er 51 gravhøje og jættestuen Kathøj.

Tilsted kirke

Den lille, blytækkede kirke er en romansk kvaderstensbygning, bestående af kor og skib; senere er tilføjet et våbenhus mod nord og murede klokkepiller ved østgavlen. Der er spor af romanske vinduer i korets nordmur. Den nordlige dør bag våbenhuset er endnu i brug, syddøren skimtes som indre niche. I det indre, som dækkes af bjælkeloft, har den senere gotisk omdannede korbue bevaret sine romanske kragbånd.

Inventar

På det romanske, af kvadre opmurede alterbord, der har oprindelig plade med helgengrav, står en nyere altertavle, et maleri: Kristus i Emmaus, kopi 1896 efter Carl Bloch. Den romanske granitfont, som har en udhugget omløbende bølgeranke, har sydtysk dåbsfad fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen. Et korbuekrucifiks fra omkring 1400 er bevaret. Den brede prædikestol er fra omkring 1600. Stolene har gavle fra tiden 1580-90; på den forreste er senere indskåret årstallet 1623 og navnetrækkene I S og I N. Degnestol fra omkring 1600. Den jernbundne blok er muligvis lavet 1696. På skibets nordvæg to præsterækketavler, den ene fra 1718, den anden fra 1938. Klokke omstøbt 1931 i de Smithske Støberier, Ålborg, af en klokke fra 1699 af Rudolph Melchior.

Gravsten

Mindeplade over sognepræst Johan Georg Smit, død 1791, og hustru hænger på skibets søndre væg. Inventaret er restaureret 1953.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 362-68.