Tved Sogn

Tved sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet har været plaget af sandflugt mod vest, hvor klitterne nåede helt ind til Tved kirke. Nu dækkes området af Tved plantage. Mod øst er der udstrakte eng- og mosearealer, hvor den ejendommelige, firkantede bakke, ”Gasbjerg” er en geologisk sjældenhed. I stenalderen var det en ø omgivet af stejle skrænter.

Bebyggelsen nord og syd for kirken betegnes som henholdsvis Nørby og Sønderby. På thybomål omtales Tved sogn som ”Tveds”, der er en sammentrækning af de to ord.

Folketal: 1801: 252 indb. – 1850: 336 indb. – 1901: 341 indb. – 1930: 481 indb. – 1955: 344 indb. fordelt på 89 husstande.

Oldtidsminder: Der er 8 fredede gravhøje, hvor den store ”Kumlhøj” ved Sønderby når en højde af 46 m over havets overflade.

Ved den nu nedlagte Ballerum skole var forfatteren Edvard Søderberg lærer 1897-1903. I skolen blev forfatteren Erik Aalbæk Jensen født i . Ballerum skole blev nedlagt i 1958.

Tved kirke

Ganske ensomt og næsten skjult i den store klitplantage ligger Tved kirke, der består af romansk kor og skib med sengotisk tårn og våbenhus mod nord fra 1929. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Døren mod nord er i brug, syddøren tilmuret. Af oprindelige vinduer har koret bevaret to, ét mod nord og ét tilmuret mod øst, skibet mod nord to. I det indre, der har bjælkelofter, står den noget uregelmæssige korbue med profilerede kragbånd. Det lille, sengotiske tårn er forneden af udflyttede kvadre, foroven af gule munkesten. Det har mod nord en fladbuet dør. Tårnet dækkes af et firsidet pyramidespir, i sin nuværende skikkelse fra hovedistandsættelsen 1929 (arkitekt J. Foged).

Inventar

Det romanske alterbord er muret af granitkvadre med en stor stenplade, der har helgengrav. Altertavle af lutheransk fløjtype fra omkring 1600, muligvis af Tømmerby-snedkeren, med malede billeder, Nadveren, Korsfæstelsen og Moses, samt i topstykket Opstandelsen, alle fra 1686 af Chr. Pedersen Lyngbye, Viborg. Over tavlen en firkantet himmel. Kalk med underdel fra 1633 og nyere bæger. Stager fra 1636, alterskranke fra 1700-tallet. Romansk granitfont med tre løver og et vildsvin samt et træ på kummen. Godt korbuekrucifiks fra omkring 1500. Prædikestol fra 1590’erne, nærmest svarende til den i Arup. Præstestol fra 1600-tallet. Klokke 1498, vistnok af Peter Hansen, Flensborg.

Gravsten

I våbenhuset to romanske gravsten af granit med reliefkors. På kirkegården to sikkert sammenhørende sten af norsk marmor fra 1700-tallet med udslidte indskrifter. Fire gravtræer var endnu bevaret 1875.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 260-67.