Vesløs Sogn

Vesløs sogn, Vester Han Herred, Thisted amt, Aalborg stift

Af de gamle, romanske kirker i Vester Hanherred er Vesløs kirke den eneste, der ikke har et tårn (en kullet kirke).

Vesløs sogn var i flere hundrede år domineret af herregården Vesløsgård. I 1904 kom jernbanen til Vesløs, og i 1910 blev gården udstykket. På herregårdens jorder voksede stationsbyen op. I 1904 fik byen kro, 1911 frimenighedskirke, 1916 missionshus, 1918 brugsforening og 1952 alderdomshjemmet ”Stenhøj”.

I 1914 fik Vesløs en ny skole, der blev udvidet allerede i 1919. Senere er skolen moderniseret og udvidet flere gange. I 1958 blev skolen centralskole med realafdeling. I tilknytning til skolen blev Hannæs Hallen opført i 1973. Her blev der i slutningen af 70’erne anlagt en ny sportsplads. Hannæs idrætsforening blev oprettet i 1938 med hjemsted i Vesløs.

Andelsmejeriet ”Hannæs” blev oprettet i Vesløs 1911 (lukket 1969).

Folketal i sognet: 1801: 167 indb. – 1850: 300 indb. – 1901: 380 indb. – 1930: 644 indb. – 1955: 715 indb. fordelt på 206 husstande.

Oldtidsminder: Der er 9 fredede gravhøje samt en langhøj på Højbjerg (35 m). Selv om voldstedet Helledis ikke er fra oldtiden, men fra middelalderen, så er det alligevel én af egnens historiske seværdigheder.

I Vesløs sogn fødtes 1594 Gregers Krabbe, der blev statholder i Norge, samt stednavneforskeren S. K. Amtoft (født 1886).

Vesløs kirke

Umiddelbart ved kystskrænten mod den nu næsten udtørrede vejle ligger kirken, der er herredets eneste kullede (uden tårn). Den består af romansk kor og skib med nymodens våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Norddøren er bevaret i brug, men noget udvidet 1916, da man optog en tærskelsten med taphuller. Dens overligger har relieffer, nederst et frisefelt med sammenslynget slange og derover et lille tympanonfelt med græsk kors. Af den tilmurede syddør, der var bevaret endnu i 1870, spores østkarmen. Dens overligger, der nu er indsat over våbenhusdøren, har trapperfrise under tympanonfelt med korsbærende lam.

Korets østvindue er indvendig bevaret, mens det udvendig er en rekonstruktion fra 1927-28 med benyttelse af en overligger fra Øsløs. Korets nordvindue er noget udvidet. Alle de andre vinduer er nyere. I det indre, der har bjælkelofter, er korbuen stærkt ommuret, nu fladrundbuet. Taggavlen mod vest er ommuret i 1700-tallet. Våbenhuset ved skibets nordside er nymodens af små mursten. Bygningen er istandsat 1950-51 (arkitekt Jens Foged og Poul Hansen).

Inventar

Romansk alterbord af granitkvadre, en firkantet pille bærende en skråkantet monolitplade med helgengrav. Alterprydelsen er et udskåret trækors opstillet foran et kalkmaleri, Bebudelsen, af Johannes Kragh fra 1928, og en ornamental glasmosaik i østvinduet. Den tidligere altertavle, der er opstillet ved skibets vestvæg, er et plumpt snitværk fra 1701 fra samme værksted som den i Hillerslev. Den er skænket af oberstløjtnant E. Z. v. Cahlen. Kalk 1668 svarende til den i Klim. En oblatæske af tin fra 1758 er nu i Nationalmuseet. Stager 1588, høje på skjoldbærende løver. En indskrift siger, at de er bekostet af kirken og Niels Krabbe, Vesløsgård.

Romansk granitfont, tøndeformet på firkantet, arkadeprydet fod. Sydtysk fad fra omkring 1575, givet 1642 af Palle Rosenkrantz. Prædikestol fra slutningen af 1500-tallet, ganske enkel med smalle storfelter, der er stærkt opmalet. Stoleværk fra 1590, de øverste med malede våben for Niels Krabbe og hans to hustruer. Klokke 1555 af Rasmus Lauridsen, med våben og giverindskrift for Lucas Krabbe og Helvig Lykke.

Gravsten

I våbenhuset en romansk gravsten med kort runeindskrift »Niklas«. Et gravkammer under koret blev ryddet 1918, og en kårde og to kisteplader samt andre beslag opsattes i kirken. Der er plader for: 1) jomfru Ingeborg Rosenkrantz, død 1632, og 2) fru Ingeborg Krabbe, død 1651. På kirkegården monumenter over Casper Peter Svindt, død 1835, og andre ejere af Vesløsgård.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 198-207. 1066.

Vesløs frimenighedskirke

Frimenighedskirken i Vesløs er opført 1911 (indviet 25/10). Den røde murstensbygning med kor og skib i ét og et lille klokkespir over indgangen, svarer nøje til fremenighedskirken i V. Hornum (Ålborg amt).

Altertavlen er et maleri, Jesus helbreder den blinde.