Vigsø Sogn

Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg stift

Vigsø kirke udmærker sig ved at være bygget af kalksten (limstensflager) blandet med kampesten og flintknolde. Allerede i 1555 havde sandflugt ødelagt sognet så meget, at præsten foreslog at nedlægge Vigsø kirke. Så vidt kom det dog ikke.

I 1600- og 1700-tallet var Vigsø en vigtig landingsplads for den såkaldte skudefart, hvor man især sejlede korn til Norge, hvor man hentede træ og jern.

Vigsø blev i 1882 forsynet med en raketstation.

Folketal: 1801: 209 indb. – 1850: 201 indb. – 1901: 226 indb. – 1930: 235 indb. – 1955: 196 indb. fordelt på 53 husstande.

Oldtidsminder: 8 fredede gravhøje, heraf én på kirkegården, mens 18 høje er forsvundet. Ved Bjerre er der i skrænten ud mod den gamle søbund fundet spor i kridtlagene efter flintminer, hvor man i stenalderen har gravet efter flint.

Vigsø kirke

Den lille, ret ensomt beliggende kirke, der var viet Skt. Peter, består af kor og skib, vistnok fra romansk tid, samt nymodens våbenhus mod syd og klokkegalge mod vest. Den oprindelige bygning, kor og skib, er hovedsagelig opført af limstensflager iblandet kampesten og flintknolde, og den stammer rimeligvis fra romansk tid, selv om der ingen sikre daterbare enkeltheder er bevaret. Syddøren er overdækket med brædder, og norddøren ses kun som indvendig, nærmest spidsbuet niche. I øvrigt er kun korets noget omdannede nordvindue delvis bevaret. I det indre, der har bjælkelofter, er korbuen i ny tid muret af små sten, ligesom våbenhuset og klokkegalgen. Bygningen er istandsat omkring 1930 (J. Foged).

Inventar

Alterbordet havde endnu 1875 en monolitplade med skråkant, men består nu af en bræddekasse med stavværk fra samme tid som altertavlen, et enkelt, men ganske ejendommeligt snedkerarbejde fra omkring 1870, som symboliserer himmeriges dør. Kalk omkring 1650. Tinstager omkring 1600 med initialer: »PMS MTD«. Alterskranke 1776 med udsavede balustre og skriftfelter.

Romansk granitfont med profileret kumme, delvis indmuret i korbuen. Prædikestol fra omkring 1600, langt ude beslægtet med den i Thisted. Klokke omkring 1500, vistnok af Peder Hansen, Flensborg.

Gravsten

Mindeplade over Mathias Pedersen Illum, forpagter af Villestrup, død 1778, træramme med udsmykning. Gravsten: 1) omkring 1625, udslidt indskrift; 2) 1700-tallet, udslidt indskrift; 3) Peder Olufsøn Krogh, død 1820; 4) Marthe Marie Christensdatter Hesseldahl, død 1836. Tre gravtræer fra første fjerdedel af 1800-tallet er nu i Thisted Museum, og to andre fra slutningen af 1700-tallet er i Nationalmuseet.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 239-45.