Visby Sogn

Visby sogn, Hassing herred, Thisted amt, Aalborg stift

Mod syd grænser sognet op til Visby å. Omkring åens udmunding i det inderste af Visby bredning har der været ladeplads, men magasinbygningerne lå på den anden side af åen og dermed i Heltborg sogn.

Tæt ved Visby kirke ligger præstegården, hvis have er fredet. Pæstegårdens vandmølle nævnes 1555, men blev lagt øde 1675-79.

Visby fik ny centralskole i 1955. Da skolen blev nedlagt i 1970, blev der indrettet vandrehjem. Vandrehjemmet flyttede ud i 1987, og bygningerne blev året efter overtaget af Sydthy Friskole.

Folketal: 1801: 145 indb. – 1850: 202 indb. – 1901: 214 indb. –1930: 213 indb. – 1955: 206 indb. fordelt på 49 husstande.

Oldtidsminder: Langhøjen Dåsen (96 m) er fredet sammen med 27 høje. To langhøje og 102 høje er sløjfet.

Visby kirke

Vestligt i byen og tæt ved Limfjorden ligger den lille kirke, der er opført af granitkvadre. Den består af romansk kor og skib samt mod nord et våbenhus fra omkring 1880. Den romanske kerne har påfaldende skæv grundplan. I koret er der bevaret to romanske vinduer. Begge skibets portaler er i behold, syddøren er dog tilmuret, norddøren er stadig i brug. Senere er tilføjet en tømret klokkestabel ved korgavlen og, omkring 1880, det lille våbenhus. På skibets vestgavl, hvis øverste del er muret af små sten, ses i murankre årstallet 1766 og N O S. Inde er der bjælkelofter.

Inventar

Det af kvadre opmurede alterbord, der står op ad korets østvæg, dækkedes tidligere af et panel, nu på kirkeloftet. Altertavle fra omkring 1600 er tredelt ved søjler, med sidevinger og topstykke; i midtfeltet et nyere maleri, signeret af Magnus-Petersen 1896. På alterbordet står kopier af et par stager fra slutningen af 1200-tallet; originalerne er nu i Nationalmuseet, der også opbevarer en rest af et gammelt alterklæde fra omkring 1500.

Romansk granitfont af den vanlige Thybo-type. Til venstre på triumfvæggen hænger et korbuekrucifiks, omkring 1450-1500. Prædikestol med himmel har malet årstallet 1627, med koblede søjler i hjørnerne og i felter malerier (evangelisterne) fra begyndelsen af 1700-tallet. Stoleværket er fornyet 1932 med undtagelse af et stade fra omkring 1590-1600 i skibets nordvesthjørne. I våbenhuset findes en bænk fra 1700-tallet, muligvis en gammel brudestol. Klokke 1849, P. P. Meilstrup, Randers.

Gravsten

I korets sydvæg er indmuret en gravsten over provst Mads Andersen, død 1636, med to hustruer. På kirkegården en gravsten, tidligere i kirkens gulv, over sognepræst Oluf Madsen Svale, død 1648.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 546-55.