Kirker

Middelalderen har sat sit præg på Thy i form af et stort antal kirker.

 I Thisted og i fiskerlejerne finder man nyere kirker, men ellers er hovedparten af Thy’s halvhundrede kirker fra middelalderen. De stammer fra den romanske periode (1100-1250). At de er romanske, betyder, at de er påvirket af byggestilen i det gamle Rom.

Kirkerne er bygget af granitsten, der blev hentet på markerne og hugget til kvadersten. En undtagelse er kirken i Vigsø, der blev bygget af strandsten. Kirkebygningen består af et aflangt kirkeskib, der vender øst-vest. Mod øst er skibet forsynet med en korbygning, der som regel er lidt smallere. I koret står alterbordet, og på en halv snes af kirkerne er koret forsynet med en runding (apsis). Mange kirker blev i slutningen af middelalderen forsynet med et tårn mod vest og måske også et våbenhus. Andre forandringer kan også være sket i tidens løb i forbindelse med reparationer.

Fire af de romanske kirker er nu forsvundet. Omkring 1500 blev den romanske kirke i Thisted erstattet af den nuværende sengotiske kirke. Kort tid efter reformationen i 1536 startede nedrivningen af Skt. Thøgers kirke i Vestervig, mens Tvorup kirke først blev nedrevet i slutningen af 1700-tallet som følge af sandflugt. Endelig forsvandt de sidste rester af den gamle Agger kirke i bølgerne i 1839.

De fleste kirker har bevaret deres romanske døbefonte, der i reglen har samme alder som kirken. Bortset fra få undtagelser er de så ensartede, at man taler om thybofonte. De består af en fod med fire hjørneknopper og under selve fonten er der udhugget blade, som billedligt talt bærer kummen. Rundt langs kanten er kumme på ydersiden forsynet med to rundstave (attisk profil). Set fra oven har åbningen i visse tilfælde form som et firkløverblad.

I slutningen af den gotiske periode (1250-1550) fik Thy yderlige tre kirker: Hørsted, Lodbjerg og Thisted. I 1838 fik Agger en ny kirke, og senere i 1800-tallet blev der bygget kirke i Klitmøller, Vorupør og Stenbjerg. Kirken i Vorupør blev dog hurtigt for lille og blev erstattet af den nuværende i 1902. Fire år senere blev der opført en frimenighedskirke i Torsted.

Selv om den missionske vækkelse er på retur, så afholdes der dog stadig møder i mange missionshuse, lige som religiøse retninger uden for folkekirken har deres egne mødesale eller kirkebygninger.

Svend Sørensen