Sjørring-festerne

Den første egentlige gymnastikfest blev afholdt i 1902 på Thylands Højskole i Hundborg. Denne opvisning var arrangeret af 2. hovedkreds, der frem til 1925 var alene om at afholde store gymnastikstævner. Derefter omfattede de hele amtet. Netop i 1925 havde man for første gang Niels Bukh og hans gymnaster i Sjørring. Med 7000 tilskuere blev det den største fest til dato.

2. juli 1905 blev den første opvisning givet på Sjørring Volde med 100 deltagere fordelt på et pigehold og fem karlehold. Bortset fra tre undtagelser blev festerne herefter afholdt i Sjørring.

Undtagelserne var 1911 og 12, da de var flyttet til Vildsund, samt 1943, da opvisningen blev afviklet på Thisted Stadion.

Skydetelte, lykkehjul og tombola er også ord, man støder på i omtalen af festerne. Foruden den obligatoriske festtale forsøgte man hvert år at have et underholdende indslag. Dilettanter fra Hanherred optrådte flere gange, eller det var måske et sangkor fra Thisted eller folkedansere fra Himmerland. Det praktiske ud over selve gymnastikken blev arrangeret i samarbejde med kromanden på ”Sjørringvold”.

Fra 1934 afsluttedes med dans.

Op gennem 30’erne samlede Sjørring-festerne omkring 3.000 tilskuere. I 1946 var tallet 5-6.000, og en sådan folkefest kræver fortæring. Hotelejer Niels Søndergaard, Sjørringvold, oplyste til pressen, at der bl.a. var indkøbt 3.000 knækpølser, 800 bøffer, 200 rødspætter og 50 kyllinger.

Antallet af gymnaster var i mange år stigende. Midt i 30’erne deltog 27-28 gymnastikhold, men i 1942 nåede man op på 47 hold med i alt 1100 gymnaster, der begyndte opvisningen kl. 12. Endnu i 1951 deltog 850 gymnaster, men derefter faldt antallet til godt 600. Gymnastikken var inde i et vendepunkt. Karlegymnastikken var på vej ud sammen med tjenestekarlenes afmarch fra dansk landbrug. Men det betød ikke gymnastikkens død. Kvinderne og børnene holdt takten ind i de nye idrætshaller.

I 1961 flyttede det store stævne til Vildsund, hvor den nye hal kunne tages i brug i tilfælde af dårligt vejr. Andre faktorer spillede også ind. De trange danseforhold i Sjørring og den øgede motorisering blandt ungdommen gjorde, at mange søgte til Thisted, så sammenholdet omkring den afsluttende fest var aftagende.

Sommerstævnerne i Vildsund holdt kun i få år. Begyndelsen af 60’erne var en tid, da der gik skred i mange ting. Sommerfesterne ophørte helt, og forårsstævnerne flyttede rundt. I 1976 flyttede de til Thy Hallen.

Sjørring-festerne fik imidlertid en renæssance. Egentlig var det Sjørring Gymnastikforening, der i 1978 genoplivede voldfesterne med et lokalt stævne. Året efter genskabte man det store sommerstævne på voldene – vejret tvang dog stævnet ind i Sjørring Hallen. Det gentog sig i 1984.

Omkring årtusindskiftet var det slut med de store sommerstævner. Med diverse afbrydelser har Sjørring igennem næsten 100 år været omdrejningspunkt for gymnastikken.

Gymnastikforeningerne gik i 1965 sammen med ungdomsforeningerne og dannede en organisation, der i 1971 fik navnet Nordvestjysk Gymnastik- og Ungdomsforening (NGU). I 1993 blev NGU sluttet sammen med søsterorganisationerne på Mors og Salling under navnet DGI Nordvest. Sammenlægningen var en konsekvens af en ny landsstruktur, og det nye hovedkontor blev placeret i Nykøbing med Per Hvidberg, Brund, som forretningsfører.

(Svend Sørensen)