Borgerskolen i Storegade

Efterhånden var skoleforholdene så ringe i Thisted, at der ved flere møder blev rettede kritik mod skolekommissionen. I 1834 kom det så vidt, at ministeriet pålagde kommissionen at opføre en ny skole i løbet af to år. En ansøgning om udsættelse blev dog imødekommet, og i løbet af efteråret 1837 blev den nye skole bygget i Storegade ned til Havnestræde (nu Storegade 10). Den faldefærdige skole ved Skolestræde blev lukket, mens kirkens skole efter alt at dømme fortsatte lidt endnu, uvist hvor længe.

Den 5. januar 1838 kunne Borgerskolen indvies. Den nye skole blev også kaldt Diderichsens skole efter den tidligere ejer af matriklen. Der var ansat to lærere og en lærerinde. Førstelærer Bech fik en årsløn på 410 rigsdaler samt fribolig. Desuden virkede han som klokker og graver. Andenlærerembedet tilfaldt organist Lustrup, der for en løn på 300 rigsdaler skulle lede den indbyrdes undervisning. Det var et militæragtigt system, hvor de dygtigste elever overhørte de øvrige i grupper ved ophængte paptavler. Læreren ledede ,,troppebevægelserne” i klassen med en fløjte. Piger, der var fyldt tolv år, blev undervist i ,,fruentimmerarbejde” af jomfru Bruun.

Efter ret kort tid blev der oprettet en realklasse med udvidet undervisning. I 1847 indførte man en skoleplan, der delte skolen i en ,,betalende borgerskole” og en ,,almue- eller friskole”.

Den betalende skole bestod af fire klasser:

a) en nederste klasse for begge køn
b) en pigeklasse med halvdagsundervisning +½ dag i håndgerningsskolen
c) en drengeklasse
d) en øverste drengeklasse (realklasse)

I almueskolen var der tre klasser:

a) en nederste klasse for begge køn
b) en drengeklasse med halvdagsundervisning
c) en pigeklasse med halvdagsundervisning + 1/2 dag i håndgerningsskolen

Pladsforholdene viste sig snart at blive for trange, og i 1848 blev der opføre en ny skolebygning bag ved skolen ned mod havnen. Her blev der indrettet pigeskole samt bolig for lærerinden og overlæreren. Børnetallet fortsatte med at stige, og i 1852 var der ikke mindre end 80 børn i almueskolens nederste klasse. Klassen blev derfor delt, og der blev ansat en ny lærer.

Det lettede lidt på trykket i 1856, at realklassen faldt bort ved oprettelsen af en ny realskole. Men det var ikke nok. I slutningen af 1857 fik man skøde på naboejendommen, hvorved skolebygningen ud mod Storegade kunne forlænges. Fra 1874 til 1881 steg elevtallet fra 261 til 420, så klasseværelserne var efterhånden alt for små og belysningen dårlig. Flere klasser havde over 40 elever, så der måtte gøres noget. Året 1881 var derfor præget af mange skolediskussioner. Enden på det blev, at man byggede en ny skole på Knudsens Toft i udkanten af byen (Skolegade). Byggeriet startede i foråret 1882, og den 27. maj 1883 kunne den nye borgerskole indvies.

Uddrag fra Thisted Købstads Historie, bind I