Thylands Højskole, Hundborg

1895-1913

Initiativet til Thylands folkehøjskole blev taget af foredragsforeningerne i Thy. På et møde i Thisted i januar 1895 blev disse foreningers forrnænd enige om at indkalde til et stiftende møde i Hundborg kun tre dage senere.

Som leder af skolen havde man allerede Peder Hansen i kikkerten. Han virkede som friskolelærer på Fyn, og hans foredrag var faldet i god jord rundt om i foredragsforeningerne i Thy.

På mødet i Hundborg var Peder Hansen til stede, og en kreds af mænd i Hundborg havde allerede købt en ejendom af Poul Harkjærs enke. Købesummen var 11.000 kroner. Bygningerne var velegnede til at indrette til skolebrug, og man enedes om, at Peder Hansen skulle forpagte ejendommen med de 15 tdr. bygsædeland. Han skulle drive skolen for egen regning, men skulle dog som støtte have en højskoleforening.

Sjældent er en højskole blevet til virkelighed på så kort tid. Allerede i februar afholdt højskoleforeningen møde og valgte en styrelse, der dækkede et bredt geografisk område. Således valgte man bl.a. Søren Overgaard i Nr. Knudsgård, Sennels, og Anders Degn, Boddum.

Den nye skole blev benævnt Thylands Højskole og havde adressen Hundborg pr. Sjørring. Skolen blev åbnet for 20 piger ved en indvielsesfest den 3. maj 1895. Mindst 400 mennesker var mødt op ved 11-tiden. Alene med middagstoget sydfra kom der omkring hundrede mennesker til Todbøl holdeplads.

Peder Hansen købte i 1901 Galtrup Højskole på Mors. og som ny forstander valgte man i Hundborg cand. teol. Thyge Thygesen. I 1903 opførtes en ny skolebygning i to etager. I vinteren 1904-05 nåede elevtallet op på 33 – det største i skolens historie. Men allerede tre år senere var elevtallet halveret, og Thygesen valgte en mere sikker tilværelse som sognepræst. Efter ham var Kr. Fuglsang forstander i halvandet år.

Efter at Thylands Højskole måtte ligge stille i sommeren 1910, tiltrådte Olaf Andersen som forstander. Han havde tidligere virket ved højskoler og havde også slået sig igennem som havnearbejder i Newcastle. På det første vinterhold havde han 22 karle. Siden dalede elevtallet til 7, og desværre for egnen måtte højskolen lukke i 1913. Jord og bygninger blev solgt som landejendom, og selve skolebygningen blev brudt ned. Nu er ejendommen helt væk, men på stedet er der rejst en mindesten, der står tæt ved opkørslen til Thylands Ungdomsskole.

Se også artiklen Tylands Folkehøjskole i Historisk Årbog 1948.