Realskolen

Realskolen på Plantagevej

Selv om der omkring 1855 fandtes fem privatskoler i Thisted, så kunne de ikke sammen med realklassen opfylde de øgede krav om en udvidet undervisning. Nogle af byens ledende mænd med amtmanden i spidsen tog derfor initiativ til oprettelsen af en realskole.

I februar 1856 kunne den lokale folketingsmand C. A. H. Hansen fremsætte forslag til ,,Lov om en realskole i Thisted”. Loven blev vedtaget, og købmand Fjeldgaard kunne gå i gang med at lade skolen opføre på sin grund ved plantagen. Skolen lejede sig ind i bygningerne, der kunne indvies den 27. november 1856. Amt og kommune gav et tilskud på tilsammen tusind rigsdaler, og et tilsvarende beløb skulle ifølge loven udredes af Sorø Akademis midler.

Den 1. august 1856 var Niels Viborg Müller blevet ansat som rektor, og den 1. december kunne undervisningen starte med 37 elever fordelt på tre klasser. Allerede året efter blev der oprettet to nye klasser, og i 1859 blev skolebygningerne købt for 10.000 rigsdaler. Elevantallet steg, så der skete i årenes løb flere lokaleudvidelser. I 1863 fik man bl.a. gymnastiksal, lærerværelse og naturfagslokale, og en halv snes år senere skete der igen ændringer.

Fra 1893 blev der optaget piger på realskolen, og som følge deraf forhøjede man i 1898-99 forhuset med en ekstra etage. Da der efterhånden kom realskoler i både Nykøbing, Fjerritslev og Hurup, var amtets økonomiske forpligtelser så omfattende, at der opstod ønsker om at gøre Thisted Realskole til en kommunal skole. Tankerne blev realiseret i 1907. På det tidspunkt var der 118 elever, og mellemskoleloven af 1903 var indført, så skolen bestod af en mellemskole med fire klassetrin samt en realklasse.

Ved en ildebrand i 1924 brændte øverste etage af hovedbygningen, så undervisningen måtte flytte til den nye Østre Skole. Ved den lejlighed blev loftsetagen bygget højere og forsynet med kviste, så der blev plads til flere lokaler, der kunne tages i brug den 1. april 1925. Der var nu to klasser på alle fem klassetrin. I 1930 var elevtallet 216, og 1946 havde skolen 325 elever og 16 lærere.

Den respekterede skolebestyrer N. V. Müller havde en del af æren for skolens gode start. Han var teolog og kom fra et rektorembede i Tønder. I 1881 fik han titel af professor og blev fem år senere udnævnt til undervisningsinspektør for samtlige landets realskoler. Müller blev begravet i Thisted i 1903. Efter hans afgang i 1886 var H. C. Winde en kort overgang leder af Thisted Realskole. Herefter blev skolen ledet af Th. Børresen, der i 1916 blev afløst af Carl Hansen. Derefter hed skolelederne J. J. Skinhøj (1922-31) og N. I. Hundahl (1932-37). Den sidste skoleleder var Aage Jørgensen, der virkede fra 1938 og indtil skolens lukning i 1947. Derefter var han stadsskoleinspektør og skoleinspektør ved Thisted Borgerskole indtil 1963.

Efter lukningen blev bygningerne udlejet til forskellige formål (CF, løgtørring m.v.), og i 1957 blev de overtaget af papirhandler Søndergård, der fraflyttede 1979. Den 15. august 1981 åbnede huset igen for offentligheden som medborgerhus.

Uddrag fra Thisted Købstads Historie, bind I