Skolehaverne

Skolehaverne ved Thisted Borgerskole

På lokalhistorisk arkiv findes en gammel, håndskrevet rapport, der fortæller, at skolehavearbejdet i Thisted påbegyndtes i maj 1910. Initiativtageren var lærer Nørby, og haverne var de første år på en grund på nordsiden af Hundborgvej. Senere flyttedes haverne til »Larsens Plads« vest for Borgerskolen (Vestre Skole). Efter 2. verdenskrig, da Østre og Vestre skole igen blev samlet, fortsattes arbejdet på grunden ved Kronborgvej, hvor nu overlæge Espersens børnehave og vuggestue ligger.

Skolehaven var et frivilligt fag, som drengene senere også pigerne i de ældste klasser kunne melde sig til for en sæson ad gangen. Der undervistes to gange om ugen fra april til oktober i hold på 20-25 elever. Undervisningen foregik sædvanligvis om eftermiddagen, men af hensyn til de elever, der havde byplads, oprettedes gerne et aftenhold. Undervisning og »såsæd« betaltes af kommunen, men afgrøderne var elevernes ejendom.

Arbejdet i skolehaverne har i Thisted altid været knyttet til Kolonihaveforbundet, og især i Ole Jensens lange formandsperiode var dette samarbejde intenst. Ole Jensen gik personlig rundt til byens virksomheder og bad om gaver til finansiering af præmier til de dygtigste og flittigste havedyrkere. I begyndelsen uddeltes pengepræmier, men størst succes fik dog skeerne med inskription: Skolehavepræmie 19-.

Der er i tidens løb uddelt flere hundrede af den slags skeer, og flere gamle elever fra Borgerskolen har sikkert den dag i dag en sådan liggende i sølvtøjsskuffen.

Desværre har det ikke været muligt at fremskaffe billeder fra arbejdet i haverne, så det vil nok være på sin plads her at fortælle lidt om det. Jordstykket deltes op i bede ca. 1 m brede og 8-10 m lange og med en smal gang imellem. Hver elev havde således sit eget stykke jord at passe. Tværs over alle haverne spændtes nu en snor, og ved denne såede og plantede hver elev sine afgrøder. I den ene ende af bedet var der blomsterhave med stedmoderblomster, løvemund m.m., og i den øvrige del grøntsager: løg, gulerødder o.s.v.

I sandhedens interesse skal det siges, at iveren for arbejdet altid var størst om foråret, når der skulle sås og plantes. Hen på sommeren, når det kun var renholdelse og vanding, det drejede sig om, kunne svage sjæle let få en undskyldning for at udeblive. Her kunne udsigten til at få præmie virke som en god stimulans. Overrækkelsen af præmierne fandt sted ved en lille højtidelighed i skolens gymnastiksal i overværelse af Kolonihaveforbundets bestyrelse, skoleinspektøren og skolehavelærerne.

I over 50 år var der skolehaver ved Thisted Borgerskole. To verdenskrige, verdenskrisen og en vanskelig efterkrigstid kunne de opleve, men de gode tider kunne de ikke klare.

I begyndelsen af de rige 60’ere aftog tilslutningen. Parcelhusene havde selv haver, og et mindre tilskud af blomster og grøntsager havde ingen interesse mere. Siden 1964 har der ikke været skolehaver i Thisted. Spændende at se, hvad vor nuværende krise kan føre til!

Vagn Berg i ”Af en 100-årigs memoirer” (1983)