Lodbjerg

Lodbjærg sogn var i gamle dage 400 tønder hartkorn, men er nu kun 28, sådan har sandflugten ødelagt det. Den gamle Lodbjærg blev sandet til, og så flyttede tolv af beboerne ud. Det blev den by, de kalder Tolbøl. En del af de gamle beboere blev dog boende der ude. Så skulde de have en ny kirke, og de folk i den gamle by vilde have den på den gamle plads, men Tolbøllerne vilde havde den henne i deres by. Så bestemtes der, at to stude skulde bindes sammen, og sådan kom den til at ligge på sin nuværende plads. Den gamle kirkeplads og kirkegård findes endnu i klitterne, hvor der ellers ingen spor findes af beboelser.
Læreren i Næsborg til Evald Tang Kristensen.

Lodbjærg sogn, der nu er det mindste i hele Danmark, har forhen været så stort efter gamle folks fortælling, at der har kunnet holde syv kareter ved Lodbjærg kirke på èn søndag. En af disse forsvundne herregårde hed Rotbøl, en anden Spånhave, en tredje Hundtud. Så har der også været en stor by, Skovsted, og der er endnu et sted i klitterne, som kaldes Skovsted mark. Man har kunnet opdage plovfurer underneden sandet. Byen Tolbøl har sit navn af, at der oprindelig har været tolv bol. Al den herlighed og storhed i sognet er nu næsten slugt af havet.
Meddelt af Povl Povlsen, Struer til Evald Tang Kristensen.

Sandflugten har været hård ved Lodbjærg by og ikke levnet andet end kirken og en gård, Svegård. Kirken har endog måttet flyttes, og man påviser ude i klitterne stedet, hvor den har ligget, og kan finde spor af kirkegården. Da pladsen til en ny kirke med kirkegård skulde udpeges, var man i tvivl om, hvor det heldigste sted var, og besluttede da en aften af løslade to sammenbundne røde stude. de fandtes om morgenen på en banke indenfor klitternes rand.
Meddelt af lærer N.P. Jensen, Hassing til Evald Tang Kristensen.

Rotbøl har været en enlig gård, og den sidste mand hed Anders Nielsen. den hørte til Tølbøl, der har været tolv gårde. Rotbøl strand kaldes nu Ørum strand. Det er ikke 200 år siden den gård gik under, men det rækker hen imod. Skovsted var forhen en by. Skovsted ligger lige vester på og østen for Lyskjær og grændser ned imod Storkjær. En fire, fem mænd har lodder i Skovsted mark, og der er endnu agerfurer synt på den. Der skal have været et bitte hus ved Holmbakkerne østen for Koppertag i Ørum, og det har også hørt til Skovsted mark.

Da Svenskerne var hernede at krige, blev der nogle tilbage, og de kom til at bo i Skånnesgårde, for de var fra Skåne. Disse gårde er de to vestreste af de nuværende hedegårde, der fem gårde i alt. De to her østen for kaldes Gundesgårde, og den femte Kroggård. Nord for Hvidbjærg ligger Duel høj lige vesten for Kjellerup og Masted gårde, og der har været en gård, som hed Duel, men har været henne i mange år, agerfurerne er endnu synt. Sønden for Duel høj er en slette, de kalder Stjenngjæv, det er en lyngslætte med lerunderlag, og den har nok hørt til Duel merk. I Jens Hansens dal har der været træer, men ikke andet end småplantninger. De er fundne på havstokken, men nu er det vel en 50 alen ude i havet. I Vade-rende og Røde-rende er der skudtørvjord en otte, ni, ti alen underneden sandet. Sorteknob er omtrent i skjellet imellem Vestervig sogn og Tølbøl, og det er ude på havstranden.

Tølbøl kirke eller Lodbjærg kirke har stået henved en halv fjerdingvej nordvest for, hvor den nu er, og man kan endnu se spor af pletten, hvor den har stået, og kirkegårdsdiget. Der er en høj lige tæt østen til diget, og den blev udført på vejen at gjøre denne ved med, og der er fundet grydeskår og rav i den. Efter fortælling skal der have været 18 kareter holdende ved Tølbøl kirke på èn gang, og en højtidsdag 24 ved Hvidbjærg kirke.
Meddelt af Anders Kristensen Istrup, Hedegård, Ørum til Evald Tang Kristensen