Lodbjerg Klitplantage

Lodbjerg klitplantage er påbegyndt 1923 ved opkøb af 879 ha. Arealet omfatter nu ca.1050 ha, hvoraf halvdelen henligger i utilplantede hede- og klitarealer.

Foto af Lodbjerg KlitplantagePlantagen er den yngste af klitplantagerne og af æstetiske grunde har man undladt at tilplante mange af de meget smukke åbne arealer, som i dag er et særkende for plantagen, navnlig i området nord for Lodbjerg fyr.

Træartsvalget er meget forskelligt, på de bedre jorder vokser sitkagran og ædelgran tilfredsstillende.

En del løvtræ, eg, birk m.fl. plantes langs veje som forskønnende og brandhæmmende plantninger. Plantagen og omliggende arealer såvel mod nord som syd er naturfredede.