Østerild Klitplantage

Østerild klitplantage er den østligste af de 7 plantager, der udgør Thy statsskovdistrikt.

Plantagen er beliggende 15 km NØ for Thisted på grænsen mellem Thy og Hanherred og midtvejs mellem fjord og hav.

Foto af Østerild KlitplantagePlantagen tog sin begyndelse omkring 1889 efter de første arealerhvervelser i 1889, der udgjorde ca. 300 ha ligeligt fordelt på begge sider af landevejen der gennemskærer plantagen, der samlede areal omfatter nu ca. 1570 ha, hvoraf de 1300 ha er bevokset.

Hovedtræarterne er sitkagran, ædelgran og skovfyr.

De to førstnævnte er fortrinsvis plantet på moræneunderlag, medens skovfyrren har nået en meget smuk udvikling også på den ringere jordbund. Karakteristisk for træartsfordelingen er skovfyrrens store andel. Derved og ved sin smukke trivsel er træarten blevet et særkende for Østerild plantage.

Pinus contorta, klitfyrren, er kun anvendt i ringe udstrækning og da på de ringeste boniteter.

Bjergfyrren, som helt dominerede klitplantagernes første generation, plantes ikke mere og forekommer stort set kun som skærm over nye kulturer.