Tved Klitplantage

Tved klitplantage tog sin begyndelse i 1902 efter statens opkøb af 692 ha stort areal, der nu udgør den sydlige del af plantagen. Senere opkøb er foretaget helt frem til 1965, og arealet omfatter nu ca. 1400 ha.

Foto af Tved KlitplantageTrævæksten har gode betingelser, hvor den kan nå den gode morænejord eller skrivekridtet med rødderne og mindre gode, hvor sandlaget er tykt.

Træartsvalget er derfor også forskelligt. På den gode bund er hovedtræarterne sitkagran og forskellige ædelgranarter, og på tykkere sandlag dominere bjergfyr og contortafyr.

I plantagens østlige del og langs vejene er plantet en del løvtræer til forskønnelse og brandhæmning. Tved klitplantage og de omliggende arealer er naturfredede, idet plantagen indgår i et naturområde sammen med Hanstholm Vildtreservat og de sydligere liggende klitplantager.