Midt og Sydthy

I nedenstående forslag er der 12 lokaliteter. Man kan ikke nå det hele på en dag, men man kan vælge og vælge fra.

Det afhænger fuldstændigt af, hvilket tema man arbejder med. Men uanset hvilket tema det er, så rummer Thy altid nogle steder, der er et besøg værd. Forberedelsen kunne være, at eleverne selv på baggrund af web-stedet www.tohmas.dk planlagde en ekskursion i Thy og på Hannæs.

 En god idé ville være at tage et videokamera med, så klassen kunne filme lokaliteterne og indtale speak. Altså arbejde med Thy, hvor eleverne lavede en dokumentarfilm om Thy/Hannæs. Hvis man ikke har mod på videokameraet, kunne man også tage et kamera med og lave en dias-serie eller en foto-udstilling om Thy/Hannæs.

Sjørring Volde

Sjørring Volde er Thys største voldsted fra middelalderen. Voldene består af en midterbanke omgivet af voldgrav og ydervolde. På midterbanken har der stået et tårn, sandsynligvis af træ.

Der er tale om et forsvarsanlæg, som ikke har været brugt til beboelse. Ved voldene er der opstillet plancher, der viser historien om Sjørring Volde.

Sjørring Sø er nu landbrugsjord, dvs. udtørret søbund, men engang var søen i forbindelse med havet, og den var en god naturlig havn for sørøvere! Man kan flere steder langs vejen fra Sjørring til Vorupør mod nord se den gamle søbund.

Højskolen i Thy havde til huse i bygningerne ved Sjørring Volde i atten år indtil 2000. Mellem bygningerne og voldene er en mindesten for Folke Trier Hansen, rejst i 1981 af en kreds af venner heriblandt folkene bag Højskolen i Thy, for hvem Folke Trier var den store inspiration. Indhugningen af motiv og tekst er udført af Erland Knudssøn Madsen.

Teksten i stenen lyder: jeg bringer glædeligt budskab, fjenden er i landet. Teksten hentyder til et sted i Saxos Danmarkskrønike, hvor Folke har set fremmede sætte en stor hær i land . han løber derefter ind i hallen og overbringer de meget lidt kampberedte danere budskabet.

FIF:

Hvis man medbringer en 50 m lang snor eller et målebånd fra atletikbanen, kan man lave nogle forsøg, f.eks.: Hvor langt er der fra midterbanken til ydervolden? Udregn omkredsen af ydervolden!

Man kunne lave nogle spørgsmål om voldene, børnene kunne besvare ved at kigge sig omkring og bruge deres fantasi eller ved hjælp af de opstillede plancher.

Thisted Museum kan evt. rykke ud og orientere om voldstedet.

Verner Poulsen i Faddersbøl har stort kendskab til udtørringen af Sjørring Sø og kaptajn Jagd, der stod for udtørringen (har tlf. nr. 9793 7474).

Henvisning til www.tohmas.dk:
Sjørring Volde er omtalt som seværdighed under Steder i Thy. En del sagn findes under punktet Temaer. Her kan man læse om bispegraven på kirkegården og om navnet Sjørring.

Vorupør

Museet er indrettet i et gammelt bådeværft. De gamle maskiner er bevaret og istandsat. Museet fortæller desuden om den historiske baggrund for Vorupør. Der oplyses om kystbefolkningens specielle livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse. Tlf. 9793 8850. Kystfiskeriet er

Vorupørs vartegn: Vorupør er det største og mest besøgte fiskerleje på Thykysten. Man kan se fiskekutterne ligge på stranden. Til beskyttelse af landingspladsen er der bygget en 310 m lang mole.

Akvarium: Nede ved landingspladsen ligger Nordsøakvariet, hvor man i store saltvandsakvarier kan se fisk fra Nordsøen. Akvariet er åbent fra 1. april til 30. september.

Stranden på thykysten er altid et besøg værd. Hvis man er heldig, kan man finde rav, det er bedst tidligt om morgenen, og det ligger som regel i forbindelse med andet opskyl fra stranden.  Det er altid let at finde snegle, krabber og andet organisk materiale – man kan evt. sammenligne det med noget, man har fundet ved fjordstranden.

Turisme: I Vorupør er der mulighed for at se, hvordan et turisterhverv er bygget op omkring og i samarbejde medfiskerierhvervet.

Redningsvæsen: Redningshuset med redningsbåden ligger ved landingspladsen. Når redningsbåden rulles ud til øvelse, er der fest og humør på stranden, men blæser det op til kraftig storm, så er det alvor. Naturcentret ligger ved landingspladsen, der er gratis adgang.

En lille og informativ udstilling beskriver i fine træk naturen ved Vestkysten og i klitterne.

FIF:

På stranden er det et must, at børnene skal finde nogle ting. Husk plastikposer. Hvem finder først 3 forskellige ting fra dyreriget?

Eleverne kan bygge sandslotte og lave havuhyrer med sten/rokkeæg og andet opskyl. Hvis vejret tillader det, kunne man kaste flaskeposter ud fra spidsen af molen.

Snak med museet om aktiviteter for børn under et besøg. Museumsbygningen har været beboet af J. K. Andersen, der har skrevet flere religiøse romaner . hvis læreren havde læst én af dem, var der stof til genfortælling eller oplæsning.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Vorupør findes under Hundborg sogn og som seværdighed under Steder i Thy.

3. Stenbjerg Landingsplads

Stenbjerg Landingsplads er en helt anden type landingsplads end Vorupør; man har i Stenbjerg prøvet at bevare det oprindelige miljø, med gamle (nyrestaurerede) fiskerhuse. Fritidsfiskere og bierhvervsfiskere bruger stadig Stenbjerg Landingsplads, så især om sommeren er der stor aktivitet.

I redningshuset er der et lille museum, der viser ting fra kystfiskeriets historie.

FIF:

Elevernes aktiviteter ved stranden kunne være lig aktiviteterne i Vorupør.

Maleren Freddy Eriksen har flere billeder fra Stenbjerg (kan bl.a. ses i bogen Freddy E. Den abstrakte naturalist fra Thy). Hans billeder kunne måske inspirere børnene til at lave deres egne billeder.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Stenbjerg nævnes under Nørhå sogn og som seværdighed under Steder i Thy.

4. Lodbjerg Fyr og Kirke

Lodbjerg Kirke eller Venø Kirke, hvilken er mindst? Nogle siger Venø, andre siger Lodbjerg, det har noget med udvendige og indvendige mål at gøre.

Lodbjerg fyr bliver efter al sandsynlighed fredet i foråret 2002, så den er bevaret for eftertiden, selv om der ikke fra søfartens side er det store behov for fyrtårne.

FIF:

Man kunne måle kirkens udvendige mål og regne arealet ud.

Hvor mange kan sidde på en bænk og i hele kirken? Beregn både for børn og voksne.

 Hvor mange trin er der op i fyret? Mål et enkelt trin og beregn tårnets højde.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Fyret er medtaget som seværdighed under Steder i Thy. Her kan kirken også findes under Lodbjerg sogn.

5. Agger Tange

Agger Tange er hav og fjord, mod vest Vesterhavet, og mod øst Limfjorden. Ude i havet ligger de nu forsvundne byer Nabe, Toft, Bollum og Vester Agger, som havet tog lidt efter lidt i takt med eroderingen af stranden. Nu er kysten sikret med byggeriet af 29 høfder.

Stormfloder/kystsikring: Aggertangen blev flere gange gennembrudt af havet ved orkaner i 1800-tallet, først i 1825 og senere bl.a. i 1862, hvor bruddet faktisk dannede den nuværende Thyborøn Kanal.

Den 21. nov. 1893 var en katastrofal dag for de små fiskersamfund på den jydske vestkyst. 48 fiskere mistede livet fra Harboøre i syd til Klitmøller i nord. Deraf var 13 fra Agger, og man kan på Agger kirkegård se mindestenen for de omkomne. Den 20 nov. var det herligt stille vejr, hvorfor så godt som alle fiskere tog på havet. Ved firetiden om morgenen den 21. begyndte det at blæse kraftigt op, og der blev hård sø. Mange mandskaber forulykkede i brændingen, kun et stenkast fra stranden. Ulykken var medvirkende til en kraftig indremissionsk vækkelse i fiskersamfundene.

FIF:

Hvor langt er der mellem høfderne. Børnene kunne tælle skridt og derved regne afstanden ud i meter (f. eks. 10 skridt = 5 meter).

Hvor gamle var de 13 fiskere, der omkom? Hvad var deres gennemsnitsalder?

(se mindestenen på kirkegården).

Henvisning til www.tohmas.dk:
Agger sogn omtales under Steder i Thy, og der er sagn under punktet Historie.

6. Vestervig kirke

Nordens største landsbykirke, i modsætning til Lodbjerg kirke få kilometer væk, som er Danmarks mindste kirke (se denne). Vestervig kirke har en masse historie, bl.a. fordi den i sin tid blev bygget som klosterkirke.

Vestervigs vartegn, det kaldes en billedsten på korets sydmur. Øverst viserrelieffet to menneskeansigter, nederst to lidt større djævleansigter. Begge djævleansigter rækker tunge. Venstre ansigts tunge er kløvet, mens tungen på det højre ansigt er stor og styg. Relieffet skal utvivlsomt advare os mod løgn og sladder. Det fortælles således i folkemunde, at relieffet dækker over det sted, hvor to nonner og to munke, der var grebet i syndig elskov, er levende indemuret.

Soluret er midt på skibets sydmur. Langs urskiven ses bogstaverne T S N, der står for Tertia, Sexta og Nova, dvs. den tredje, sjette og niende time. Timerne tælles fra solopgang, så T svarer til den time, der ved jævndøgn begynder kl. 8. Det lille kors mellem S og N markerer dagens midte.

Liden Kirsten og Prins Buris er en barsk historie om, hvordan kærlighed kan gøre ondt. Deres gravsted er på Vestervig Kirkegård, nord for tårnet.

FIF:

Det ville være godt, om børnene i forvejen kendte historien med Liden Kirsten og Prins Buris. Evt. folkevisen .Liden Kirsten og Prins Buris.

Man kunne, hvis man havde målt Lodbjerg Kirke, ligeledes måle Vestervig Kirke.

Kontroller soluret, hvis vejret ellers tillader det.

Fortæl om drengen Rolf, der drømmer i kirketårnet (findes i bogen Tro i Thy).

Henvisning til www.tohmas.dk:
Vestervig kirke er at finde i sognebeskrivelsen og som seværdighed under Steder i Thy.

7. Ashøje Hurup udsigtstårn

Ashøje vest for Hurup er Thys højeste punkt. Det ligger 93 m over havet. På toppen af højener et udsigtstårn med en enestående udsigt.

FIF:

Hvor mange vindmøller kan man se?

Hvor mange kirker kan man se?

Skriv de navne, der står på mindestenene.

Ashøje bliver brugt til egnsspil og er velegnet til et forberedt optrin.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Vedr. mindesten så findes der oplysninger om politikerenVilhelm Fibiger under Personer.

8. Ydby

Thy – vindmøllernes land, alternativ energi: Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi – Nive – er et sted, man kan se alternativ energi udnyttet på mange måder.

Hvis man har talt vindmøller på Ashøj, er det næsten et must, at man skal besøge energicentret, man kan på centret bl.a. prøve at kravle ind i en vindmøllevinge. Man kan besøge det .underjordiske. hus.

FIF:

Få en rundvisning på centret af nogle af centrets dygtige medarbejdere. Tlf. 9795 6600.

Oldtidshøjene: Ved Ydby findes et fredet område, Ydby Hede. Det bemærkelsesværdige ved området er de 32 gravhøje, som vidner om, at den del af Thy var tæt befolket i bronzealderen.

Boddum Bæk (Hans Bakgaard): Man kan se filmen .Ræven fra Boddum Bæk. Med speak af Hans Bakgaard, en lokal forfatter, der havde et stort hjerte for naturen. Filmen kan med fordel ses inden et besøg i Boddumområdet.  Ræven fra Boddum Bæk. kan lånes på Thisted Bibliotek eller købes på Heltborg Museum.

Kløvenhøj: En god tur at gå (ca. 1 time) er fra oldtidshøjene ned til Skibsted Fjord, over Boddum Bæk og videre til Kløvenhøj – en oldtidshøj der formentlig er blevet kløvet af gravrøvere.

Eleverne kunne skrive stil om gravrøvere eller skrive et dramastykke.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Oldtidshøjene på Ydby Hede er omtalt som seværdighed (Oldtidskirkegården) under Steder i Thy.

9. Heltborg Museum

Museet er især kendt for sine billeder af maleren Jens Søndergaard. På det lille, hyggelige museum er der en permanent udstilling med digteren Hans Bakgaard.

Endvidere er der uden for museets bygninger bygget en jernalderlandsby.

FIF:

Museet vil gerne hjælpe med at tilrettelægge skolebesøg, ring 97952077. Her kan man også oplyse, hvornår en klasse kan komme og opleve en jernalderdag.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Under Personer kan man finde oplysninger om Jens Søndergaard og Hans Bakgaard.

10. Lundehøj jættestue

I 1837 fandt man denne jættestue vedHeltborg. Jættestuen har to kamre. Selve gravkammeret er 7,5 m langt og 2,5 m bredt. I forbindelse med dette kammer findes der et lille femkantet kammer som er ca. 2 m bredt og ca. 2 m langt.

Der er skilte til Lundhøj fra hovedvej A11.

FIF:

Når man besøger Lundehøj, så husk lommelygte.

Hvor mange kirker kan man tælle fra toppen af Lundehøj?

Hvor mange store sten er brugt til jættestuen?

Inde i kammeret er det et godt sted at fortælle, f.eks. nordiske myter.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Lundehøj er omtalt som seværdighed under Steder i Thy.

11. Hørdum Kirke – Thorstenen

I Hørdum Kirke står en runesten i kirkens våbenhus. Stenen viser motivet fra den nordiske mytologi om Thors fiske tur. Stenen blev fundet ved en restaurering af kirken, hvor den fungerede som en trappesten, godt nok med motivet nedad.

FIF:

Eleverne bør have kendskab til den mytologiske fortælling om Thors fisketur.

Nogle elever har måske forberedt et lille skuespil. En sang om den dramatiske tur står som nr. 215 i Dansk Skolesangbog.

Tegn motivet på stenen.

Medbring målebånd og prøv at beregne stenens vægt (massefylde ca. 3,5).

Henvisning til www.tohmas.dk:
Thor-stenen er omtalt som seværdighed under Steder i Thy.

12. Skyum Bjerge

Har man besøgt det barske landskab ved Vesterhavet, vil et besøg i Skyum Bjerge vise, hvor forskelligt landskabet i Thy er.

Ved fjordstranden kan man finde ting, man kan sammenligne med fundene fra Vesterhavet.

FIF:

Husk plastikposer.

Aksel Kristensen, Gærup, har skrevet noveller om stedets stenalderfolk i “Ubbe fra Skyum Bjerge” . Han er også en god fortæller og kan kontaktes på tlf. 97931225.

På bare tæer kan man på 10-20 cm vand samle en pose muslinger. Kog dem . Spis dem, men kun de muslinger, der åbner sig . Det er smagen af oldtid.

Skyum Bjerge er et godt sted at arrangere skattejagt.

Henvisning til www.tohmas.dk:
Skyum Bjerg findes under Steder i Thy.